Undervisningsopplegg

Prosjektet har som mål å utvikle undervisningsopplegg i flere fag. Disse blir publisert her og oppdateres etterhvert som kartklienten videreutvikles.

I dette opplegget lærer elevene de mest grunnleggende funksjonene i Kart i skolen: zooming, søk, avstands- og arealmåling, lenking til spesifikt kartutsnitt, utskrift, slå på/av grunnkart og kartlag.

Under den russiske president Medvedevs besøk i Norge ble det 27. april 2010 undertegnet en avtale mellom Norge og Russland der det omstridte området i Barentshavet fikk en delelinje de to landene kunne akseptere.

Vindenergi er et viktig satsningsområde for Norge. Foreløpig finnes det ikke mange vindenergiverk sammenlignet med andre lande i Europa. Det er vestkysten av Norge som har de beste forholdene for utnyttelse av slik energi – noe som også er blitt gjort i historisk. For noen generasjoner siden var det flere hundre ”vindmaskiner” spredt ut over Jæren.
Ved plasseringen av vindenergiverk er det mange forhold å ta hensyn til og til tider er det konfliktfylt.

Nødplakaten kan man skrive ut i A4-størrelse og feste på et godt synlig sted på hytta. På den måten har man lett tilgjengelig koordinatene til stedet som vil gjøre det enkelt for hjelpemannskaper eller AMK-sentralen å finne fram i en nødsituasjon for eksempel ved alvorlig sjukdom eller ulykke.

Variasjoner i dialekter er spennende. Selv over korte avstander kan språket variere. Ved hjelp av Kart i skolen kan elevene kartlegge dialektene i landet. Oppgaven går ut på at man skal lese inn en dialektprøve og laste denne opp i kartet.

For å overføre data fra en GPS benyttes ofte GPX-filer. Flere smartmobiler, dataloggere og nettbrett kan også håndtere dette filformatet. Kart i skolen har støtte for opplasting av data fra GPX-fil, og dette opplegget forklarer vi hvordan du kan laste opp dine data sammen med bilder.

Barnetråkk er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Her registrerer barn og unge selv sine skole- og fritidsveier, områder for opphold og lek, steder de liker og misliker og hvilke fysiske forandringer de ønsker seg i nærområdene.

Dette gir kommunen oppdatert kunnskap for bedre planlegging. Barn og unge får med ”Barnetråkk” en reell mulighet for medvirkning i utvikling og forbedring av egne omgivelser. Dette er viktig for demokratiopplæring, for utvikling av stedsidentitet og styrking av ansvarsfølelse og deltakelse.

Denne oppgaven bør gjennomføres i samarbeid med kommunen hvis en ønsker å sikre at registreringene skal bli benyttet av kommunen og blir tatt på alvor inn i mot planprosessene.

I dag finnes det kun historiske flyfoto (ortofoto) for Bergen og Stavanger i denne kartløsningen, men flybilder fra andre byer vil komme etter hvert.

Elevene skal se hvor mye av Store Lungegårdsvannet som er fylt igjen for å gi plass til nye veier og bygninger (byutvidelse). En skal også se på historiske bykart for å se på Smålungeren (Lille Lungegårdsvannet), og hvordan det hang sammen med Store Lungegårdsvannet. En skal også se på hvordan navnet på Lungegårdsvannet har endret seg gjennom historien ved å se på ulike historiske kart fra Bergen.

Eleven skal utforske mulige naturfarer i sin egen kommune og gi en vurdering av farene og hvilke konsekvenser de kan få for ulike befolkningsgrupper eller næringer. Hvis det er lite naturfarer i din egen kommune, så kan du se på Skedsmo kommune med omland.

Bruk av Kart i skolen til forundersøkelse og bearbeidelse av geotopundersøkelser. Elevene kan også gjerne bruke andre karttjenester enn Kart i skolen eller gratis GIS-programvare (f.eks. Quantum GIS), men vær oppmerksom på at det kan være mer tidskrevende og innebære tekniske utfordringer.

Målet med oppgaven er å bruke Kart i skolen og nettstedet Yr til å utarbeide værvarsel for en uke.

Grus og sand er ikke-fornybare resurser. På Jæren vil det om noen år være mangel på områder som er egnet til uttak av sand og grus. Det er på tale med marin innvinning av sand og grus i Rogaland. I denne oppgaven skal elevene lage en redegjørelse og vurdering av fremtidige muligheter for utvinning av sand og eller grus i et selvvalgt område. I oppgaven får elevene et innblikk i hvor regionale georessurser er i dag, hvor de kan bli utnyttet i fremtiden, samt de arealkonflikter som er forbundet med utnyttelse av georessurser.