Undervisningsopplegg

Prosjektet har som mål å utvikle undervisningsopplegg i flere fag. Disse blir publisert her og oppdateres etterhvert som kartklienten videreutvikles.

Vindenergi er et viktig satsningsområde for Norge. Foreløpig finnes det ikke mange vindenergiverk sammenlignet med andre lande i Europa. Det er vestkysten av Norge som har de beste forholdene for utnyttelse av slik energi – noe som også er blitt gjort i historisk. For noen generasjoner siden var det flere hundre ”vindmaskiner” spredt ut over Jæren.
Ved plasseringen av vindenergiverk er det mange forhold å ta hensyn til og til tider er det konfliktfylt.

Barnetråkk er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Her registrerer barn og unge selv sine skole- og fritidsveier, områder for opphold og lek, steder de liker og misliker og hvilke fysiske forandringer de ønsker seg i nærområdene.

Dette gir kommunen oppdatert kunnskap for bedre planlegging. Barn og unge får med ”Barnetråkk” en reell mulighet for medvirkning i utvikling og forbedring av egne omgivelser. Dette er viktig for demokratiopplæring, for utvikling av stedsidentitet og styrking av ansvarsfølelse og deltakelse.

Denne oppgaven bør gjennomføres i samarbeid med kommunen hvis en ønsker å sikre at registreringene skal bli benyttet av kommunen og blir tatt på alvor inn i mot planprosessene.

Bruk av Kart i skolen til forundersøkelse og bearbeidelse av geotopundersøkelser. Elevene kan også gjerne bruke andre karttjenester enn Kart i skolen eller gratis GIS-programvare (f.eks. Quantum GIS), men vær oppmerksom på at det kan være mer tidskrevende og innebære tekniske utfordringer.

Grus og sand er ikke-fornybare resurser. På Jæren vil det om noen år være mangel på områder som er egnet til uttak av sand og grus. Det er på tale med marin innvinning av sand og grus i Rogaland. I denne oppgaven skal elevene lage en redegjørelse og vurdering av fremtidige muligheter for utvinning av sand og eller grus i et selvvalgt område. I oppgaven får elevene et innblikk i hvor regionale georessurser er i dag, hvor de kan bli utnyttet i fremtiden, samt de arealkonflikter som er forbundet med utnyttelse av georessurser.