Kartkoordinater

Alle kart har et rutenett eller koordinatsystem som kan brukes for å lokalisere steder.

Mange hus i Norge har ikke en vei- eller gateadresse. Ofte har eiendommen eller bygningen et navn som for eksempel Åsgård. Men det er ikke nok for å si hvor huset finnes. I tillegg brukes postnummer og poststed og eierens navn. Noen steder i landet vil det være nok med eierens navn eller husets navn og postnummer eller poststed for å finne fram. De fleste boliger har entydig gateadresse som for eksempel Bjartveien 27, 0687 Oslo. Dette stedet kan også stedfestes ved hjelp av kartkoordinater.

Alle kart har et rutenett eller koordinatsystem som kan brukes for å stedfeste steder. Koordinatsystemet på kartet kan sammenlikens med x og y koordinater i aksesystem. Langs x-aksen beveger du deg øst-vest i kartet og lang y-aksen beveger du deg nord- syd i kartet. Det finnes flere rutenettyper i bruk, og man må derfor vite hvilken type rutenett som brukes for å finne fram. Når vi kjenner hvilket rutenett eller koordinatsystem som brukes og koordinatene, kan en finne stedet på et kart.

UTM-koordinater

På land bruker vi vanligvis UTM-koordinater, mens vi i sjøkart og flykart bruker lengdegrader og breddegrader. Lengdegradene kan sammenlikens med x-koordinatene og breddegradene med y-koordinatene.

Hele jorda er delt inn UTM-soner. Tallet og bokstaven i sonen gir en entydig henvisning til en bestemt rute på jorda. Denne ruta kalles for UTM-sone. Storparten av Sør-Norge ligger i rute 32V. På vanlig papirkart i målestokk 1:50000 er dette sonebelte delt inn ruter som hver er 1 km ganger 1 km. Dersom et punkt ligger mellom to linjer som avgrenser en rute, interpolerer vi. På et vanlig turkart i målestokk 1:50000 er det to cm mellom hver linje som avgrenser en rute på 1x1 km i kartet. 1 cm på karet er 50000 cm som er det samme som 500 m i virkeligheten. Dersom et punkt ligger 1 cm fra en linje, blir det 500 meter i virkeligheten.

UTM-soner i Europa (Opphavsrett: www.demis.nl)

Finne et steds koordinater ved hjelp av kart og rutenett

Ved hjelp av rutenettet i et kart skal vi finne UTM-koordinatene til Mariholtet som er et kjent utfartssted nær Oslo. Mariholtet ligger i Østmarka og har ingen vei- eller gateadresse. På kartet ser du at Mariholtet ligger i kartsone 32V (med rødt).

På dette kartet er det 1000 meter mellom linjene i hver retning. Det ser vi av tallene på linjene. Måler vi på kartet, finner vi at Mariholtet ligger 750 meter øst for koordinaten 606000 mE (som er skrevet på den loddrette linja til høyre for stedet) og 930 meter nord for koordinaten 6640000mN som står skrevet på den vannrette linja. Koordinatene til Mariholtet blir derfor 606750mE og 6640930mN.Rutenettet i turkartet ligger ikke vannrett-loddrett i forhold til nord-syd-øst-vest, men litt på skrå. Koordinatene vi har funnet viser at Mariholtet ligger 606,750 km øst og 6640,930 km nord for origo i kartsone UTM 32V. (Kartgrunnlag: Statens kartverk, Geovekst og kommuner)

Dette er informasjon som alarmsentralen kan bruke dersom de skal sende ut en brannbil, ambulansebil eller ambulansehelikopter til Mariholtet. Da vil redningstjenesten vite nøyaktig hvor de skal. Hadde vi bare sagt at vi skal til ei hytte som legger mellom Mariholtputten og Elvåga, kunne det blitt vanskelig å finne fram.