Georessurser

Fag: 
Geofag
Trinn: 
Vg2
Vg3

Grus og sand er ikke-fornybare resurser. På Jæren vil det om noen år være mangel på områder som er egnet til uttak av sand og grus. Det er på tale med marin innvinning av sand og grus i Rogaland. I denne oppgaven skal elevene lage en redegjørelse og vurdering av fremtidige muligheter for utvinning av sand og eller grus i et selvvalgt område. I oppgaven får elevene et innblikk i hvor regionale georessurser er i dag, hvor de kan bli utnyttet i fremtiden, samt de arealkonflikter som er forbundet med utnyttelse av georessurser.

Oppgave

 1. Finn en kommune som du vil undersøke nærmere. Merk at ikke alle kommuner som er egnet til denne oppgaven, da velger du en annen kommune.
 2. Zoom inn på kommunen og velg temaet ”Grus og pukk – uttak”. Finn ut forskjellen på masseuttak og pukk. Denne kunnskapen er viktig senere under undersøkelse av arealkonflikter.
 3. Slå på temaet for ”Løsmasser – beste oppløsning”. Sett gjerne på lagene med ”Vann” og ”Veier” for bedre orientering. Bruk tegnforklaringen og finn ut i hvilke jordarter masseuttakene er og har vært i (undersøk både tidligere uttak og nåværende)
 4. Slå på temaet: ”Sand og grustak – verdivurdering”. Velg et område i kategorien ”Meget viktig”. Slå av temalaget for ”Løsmasser – beste oppløsning”. Mål arealet av området ”Sand og grustak – verdivurdering” i kategorien ”Meget viktig”.
 5. Slå på laget kraftledninger under temaet Energiressurser – er det noen konflikter med kraftledninger under en potensiell utnyttelse av sand- eller grus-uttaket.
 6. Finn også ut om det er konflikter med følgende tema:
  • ”Grunnvannsresurs”
  • ”Inngrepsfri natur 2003”
  • ”Verneforslag”
  • ”Artsforekomst – biologisk mangfold”
  • ”Kulturlandskap”
  • ”Friluftsområder”
  • ”Vernet områder”

  Er det andre tema som kan være aktuelle for en vurdering av arealkonflikter?

 7. Beregn det resulterende arealet hvor det er mulig å utvinne sand og/eller grus i det valgte området.
 8. Bruk eventuelt andre sider på Internett for å finne ut mer om området. Eksempelvis kan kommunens karttjeneste være nyttig.
 9. Lag en skriftlig redegjørelse og vurdering av muligheten for å utvinne sand og/eller grus i det valgte området i fremtiden.